siteloanweb

August 25, 2018

ข้อมูลการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝีกงาน

ให้นักศึกษาที่ฝึกสอน ฝึกงาน ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือฝากส่งเอกสารก็ได้ 1. วิธีการขอกู้ยืมเงิน  และกำหนดการ 2. การจองส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 3. การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน 4. การส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาทุน กรอ. ที่เคยกู้ กยศ. ให้ทำเรื่องรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดย : ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม กยศ.204  คลิ๊กที่นี่ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม กยศ. […]
August 23, 2018

ขอกู้เกินหลักสูตร สำหรับทุน กยศ. ประจำปี 2561

ขั้นตอนการขอกู้เกินหลักสูตร คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอกู้เกินหลักสูตรได้ แบบฟอร์มใบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร ตัวอย่าง การเขียนสาเหตุที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด พิมพ์ ใบรายงานการกู้ยืม   คลิ็กที่หัวข้อที่ 2  รายงานการโอนเงิน ตั้งค่า 70% ก่อนพิมพ์ วิธีการลงทะเบียนเข้าระบบ “ใบรายงานการกู้ยืม”  คลิ๊กที่นี่ กำหนดส่งเอกสารคำร้อง  24-31  สิงหาคม 2561  ณ กองพัฒนานักศึกษา เอกสารที่ต้องส่งมีดังนี้ 1. ใบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร 2. สำเนาบัตรประชาชน […]
August 22, 2018

ขั้นตอนการเข้าระบบ ปริ้นใบรายงานการกู้ยืมเงิน หรือตรวจสอบยอดหนี้ ของธนาคารกรุงไทย

ให้นักศึกษาที่ต้องการ ปริ้นใบรายงานการกู้ยืมเงิน หรือตรวจสอบยอดหนี้ ดำเนินการ ลงทะเบียน และเข้าระบบ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. การลงทะเบียน 2. การเข้าระบบ 3. กรณีเข้าระบบไม่ได้
August 8, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุน กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 3/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561