siteloanweb

July 17, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560 ครั้งที่ 1

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 3/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน กรอ. ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 กยศ. ได้ตั้งแต่วันที่ 18 […]
July 13, 2018

การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2561 กรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 – 20 สิงหาคม 2561 โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. เข้าระบบ e-Studentloan โดยใช้โปรแกรม internet explorer 2. ตั้งค่าโปรแกรม internet explorer ก่อนเข้าระบบ e-Studentloan  วิธีการตั้งค่าคลิ๊กที่นี่ 3. วิธีการกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน […]
May 31, 2018

การกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. สำหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

การชำระค่าเทอม 3/2560 ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กำหนดการกู้ยืมเงิน การกรอกแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน (เฉพาะนักศึกษาที่กู้ค่าเทอม) การจองเอกสาร เอกสารประกอบการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน การเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ติดต่อ ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาฝึกงานให้ทำตามขั้นตอนและกำหนดการตามที่แจ้งข้างต้น การเข้าประชุม : ไม่ต้องเข้าร่วมประชุม ภาคเรียนที่ 3/2560 การส่งเอกสาร : ส่งด้วยตนเอง หรือฝากส่งเอกสาร ก็ได้
May 19, 2018

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

วิธีการบันทึกค่าเล่าเรียน ผ่านระบบ e-Studentloan คลิ๊กที่นี่