siteloanweb

April 25, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1

นักศึกษาทุน กรอ. และ กยศ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 10 เมษายน 2561 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน วิธิค้นหา คลิีกที่ลิ้ง […]
March 2, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 7

นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ (รอบเพิ่มเติม) ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่
January 26, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 6

นักศึกษาทุน กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน กรอ. คลิ๊กที่นี่
January 13, 2018

ข้อมูลการประชุมทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

หลักเกณฑ์ ประเภททุน หน้าที่ของนักศึกษาทุน ตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560 การชำระหนี้คืน การชำระค่าเทอม 2/2560 ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กำหนดการกู้ยืมเงิน การกรอกแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน (เฉพาะนักศึกษาที่กู้ค่าเทอม) การจองเอกสาร เอกสารประกอบการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน การเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ติดต่อ ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาฝึกงานให้ทำตามขั้นตอนและกำหนดการตามที่แจ้งข้างต้น การส่งเอกสาร : ส่งด้วยตนเอง หรือฝากส่งเอกสาร […]