siteloanweb

January 11, 2018

แบบรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.)

ให้นักศึกษาทุน กยศ. กรอ. ที่ไม่ได้กู้ยืมเงินต่อ และกำลังศึกษาอยู่ จัดทำแบบ กยศ.204  หรือ กรอ.204  พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ขอรับที่สำนักส่งเสริมวิชาการ) ส่งกองพัฒนานักศึกษา ภายในภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี ที่ไม่ได้ทำเรื่องกู้ยืมเงิน Download แบบ กยศ.204 แบบ กรอ.204
January 11, 2018

แบบรายงานรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.)

ให้นักศึกษาทุน กรอ. ที่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีมีเงินเดือนไม่ถึง 16,000 บาทต่อเดือน) จัดทำแบบ กรอ.207 และ กรอ.208  ส่งธนาคารกรุงไทย ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี Download แบบ กรอ.207 แบบ กรอ.208
January 8, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 5

นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 10 ธันวาคม 2560 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน กยศ. คลิ๊กที่นี่ […]
January 8, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 4

นักศึกษาทุน กยศ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน กยศ. คลิ๊กที่นี่