siteloanweb

September 8, 2017

หนังสือถึงนายอำเภอ 2560

ให้นักศึกษาเขียนชื่ออำเภอ ตรงหัวข้อ (เรียน นายอำเภอ…………………… )
September 5, 2017

ประกาศผล กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ประจำปี 2560

1. รายชื่อ ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น  ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ 2. รายชื่อ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม เนื่องจาก  ข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ สำหรับนักศึกษา กลุ่มนี้ ให้แก้ไขข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-Studentloan และให้ปริ้นแบบคำขอกู้อันใหม่มา ติตด่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 6 กันยายน […]
September 4, 2017

ประกาศผล กรอ. รายใหม่ ประจำปี 2560

 รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กรอ. รายใหม่  ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ สำหรับผู้ผ่านการอนุมัติ ให้ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชี ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ตัวอย่างการกรอกเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ที่จะส่ง กรณี นักศึกษาที่เคยกู้ กยศ. ถ้าต้องการใช้บัญชีธนาคารเดิม  (ไม่ต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชี) […]
September 4, 2017

ประกาศผล กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุน ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุน กยศ. รายใหม่ 1. รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กยศ. รายใหม่ ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่ สำหรับผู้ผ่านการอนุมัติ ให้ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชี ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา […]