siteloanweb

June 2, 2017

ขั้นตอนการกู้ยืมฯ เทอม 3/2559 (สำหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝึกงาน)

การดำเนินงาน : ให้ทำตามกำหนดเวลาที่แจ้ง การส่งเอกสาร : ให้เซ็นรับรองเอกสารทุกอย่างด้วยตนเอง สามารถฝากเพื่อน หรือน้องส่งแทนได้
June 2, 2017

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559

June 2, 2017

กำหนดการประชุมนักศึกษาทุน กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2559

ให้นักศึกษาที่เรียนในภาคเรียนที่ 3 และประสงค์จะกู้ยืมเงินฯ เข้าร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ——————————————- *หมายเหตุ 1. การแต่งกายชุดนักศึกษา 2. ให้เตรียมบัตร Spirit card ไปด้วย 3. (นักศึกษาที่ออกฝึกงาน หรือฝึกสอน) ในภาคเรียนที่ […]