siteloanweb

March 28, 2019

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 3

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2561ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มีนาคม 2562———————————————————————————–บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้วโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอนได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562ตรวจสอบรายชื่อ Untitled Spreadsheet ที่ ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา ค่าเทอม ค่าธรรมเนียมการโอน คืนนักศึกษา […]
March 28, 2019

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 5

นักศึกษาทุน กยศ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2561ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มีนาคม 2562———————————————————————————–บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้วโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอนได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 Untitled Spreadsheet ที่ ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา ค่าเทอม ค่าธรรมเนียมการโอน คืนนักศึกษา […]
March 20, 2019

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2561ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 5 มีนาคม 2562———————————————————————————–บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้วโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอนได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่
January 9, 2019

ขั้นตอนการยื่นขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

การเก็บชั่วโมงจิตอาสา ของปีการศึกษา 2561 เพื่อยื่นขอกู้ในปีการศึกษา 2562 หน้าที่ของนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขั้นตอน/กำหนดการขอกู้ยืมเงิน การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-Studentloan   ระหว่างวันที่ 8-22 มกราคม 2562 การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan  ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 การจองส่งเอกสารแบบคำขอกู้ ในระบบ CRRU LOAN ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2562 […]