ข่าว กยศ.

August 23, 2018

ขอกู้เกินหลักสูตร สำหรับทุน กยศ. ประจำปี 2561

ขั้นตอนการขอกู้เกินหลักสูตร คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอกู้เกินหลักสูตรได้ แบบฟอร์มใบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร ตัวอย่าง การเขียนสาเหตุที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด พิมพ์ ใบรายงานการกู้ยืม   คลิ็กที่หัวข้อที่ 2  รายงานการโอนเงิน ตั้งค่า 70% ก่อนพิมพ์ วิธีการลงทะเบียนเข้าระบบ “ใบรายงานการกู้ยืม”  คลิ๊กที่นี่ กำหนดส่งเอกสารคำร้อง  24-31  สิงหาคม 2561  ณ กองพัฒนานักศึกษา เอกสารที่ต้องส่งมีดังนี้ 1. ใบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร 2. สำเนาบัตรประชาชน […]
August 22, 2018

ขั้นตอนการเข้าระบบ ปริ้นใบรายงานการกู้ยืมเงิน หรือตรวจสอบยอดหนี้ ของธนาคารกรุงไทย

ให้นักศึกษาที่ต้องการ ปริ้นใบรายงานการกู้ยืมเงิน หรือตรวจสอบยอดหนี้ ดำเนินการ ลงทะเบียน และเข้าระบบ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. การลงทะเบียน 2. การเข้าระบบ 3. กรณีเข้าระบบไม่ได้
August 7, 2018

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

August 2, 2018

ข้อมูลประชุม นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (กลุ่มรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และรายใหม่)

ข้อมูลทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คุณสมบัติผู้ขอกู้ยืมเงิน สาขาที่เป็นความต้องการหลัก ที่กู้ยืมทุน ลักษณะที่ 2 (กรอ.) ได้ หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน ประเภทนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กำหนดการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2561 การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงินระบบ e-Studentloan การเข้าระบบ CRRU LOAN การกรอกข้อมูลพื้นฐาน ระบบ CRRU LOAN ตัวอย่างเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ ใบรับรอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา […]