download

September 14, 2018

หนังสือถึงนายอำเภอ 2561

ให้นักศึกษาเขียนชื่ออำเภอ ตรงหัวข้อ (เรียน นายอำเภอ…………………… ) ดาวน์โหลดหนังสือถึงนายอำเภอ คลิ๊กที่นี่
January 11, 2018

แบบรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.)

ให้นักศึกษาทุน กยศ. กรอ. ที่ไม่ได้กู้ยืมเงินต่อ และกำลังศึกษาอยู่ จัดทำแบบ กยศ.204  หรือ กรอ.204  พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ขอรับที่สำนักส่งเสริมวิชาการ) ส่งกองพัฒนานักศึกษา ภายในภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี ที่ไม่ได้ทำเรื่องกู้ยืมเงิน Download แบบ กยศ.204 แบบ กรอ.204
January 11, 2018

แบบรายงานรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.)

ให้นักศึกษาทุน กรอ. ที่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีมีเงินเดือนไม่ถึง 16,000 บาทต่อเดือน) จัดทำแบบ กรอ.207 และ กรอ.208  ส่งธนาคารกรุงไทย ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี Download แบบ กรอ.207 แบบ กรอ.208
September 8, 2017

หนังสือถึงนายอำเภอ 2560

ให้นักศึกษาเขียนชื่ออำเภอ ตรงหัวข้อ (เรียน นายอำเภอ…………………… )