กำหนดการประชุม นักศึกษาทุน กยศ. กรอ. รายเก่ามหาวิทยาลัย 1/2560

คืนเงินค่าเล่าเรียน นักศึกษา กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2559
August 4, 2017
กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
August 4, 2017

กำหนดการประชุม นักศึกษาทุน กยศ. กรอ. รายเก่ามหาวิทยาลัย 1/2560

กำหนดการประชุมนักศึกษาทุน กยศ. กรอ. (ประเภท รายเก่ามหาวิทยาลัย)
วันที่ 19 สิงหาคม 2560  ณ หอประชุมใหญ่

กยศ. เวลา 08.00 น.
กรอ. เวลา 10.00 น.

การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา | ให้นำบัตรสปิริดการ์ดไปด้วย
นักศึกษาฝึกงาน ฝึกสอน ในภาคเรียนที่ 1/2560 ไม่ต้องเข้าร่วมประชุม
และให้ติดตามกำหนดการ และวิธีการขอกู้ยืม ในเว็บ loan ในวันที่ 20 ส.ค 2560