ขอกู้เกินหลักสูตร สำหรับทุน กยศ. ประจำปี 2560

ข้อมูลประชุมนักศึกษาทุน กยศ. กรอ. เทอม 1/2560 (ประเภทรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และรายใหม่)
August 4, 2017
ข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. สำหรับนักศึกษา ที่ออกฝึกสอน หรือฝึกงาน 2560
August 20, 2017

ขอกู้เกินหลักสูตร สำหรับทุน กยศ. ประจำปี 2560

ชั้นตอนการขอกู้เกินหลักสูตร

  1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอกู้เกินหลักสูตรได้
  2. แบบฟอร์มใบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร
  3. ตัวอย่าง การเขียนสาเหตุที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
  4. ใบรายงานการกู้ยืม   คลิ็กที่หัวข้อที่ 2  รายงานการโอนเงิน ตั้งค่า 70% ก่อนพิมพ์
    กำหนดส่งเอกสารคำร้อง  8-18 สิงหาคม 2560  ณ กองพัฒนานักศึกษา