ประกาศผล กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศกำหนดการสัมภาษณ์ กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560
August 30, 2017
ประกาศผล กรอ. รายใหม่ ประจำปี 2560
September 4, 2017

ประกาศผล กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุน ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุน กยศ. รายใหม่

1. รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กยศ. รายใหม่
ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่
สำหรับผู้ผ่านการอนุมัติ ให้ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเปิดบัญชี
ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา
ตัวอย่างการกรอกเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ที่จะส่ง

2. รายชื่อ สำรอง ผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กยศ. รายใหม่
ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่
สำหรับผู้ที่มีชื่อสำรอง หากมีนักศึกษาที่ผ่านอนุมัติให้กู้ยืม ยกเลิกการกู้ยืมฯ
ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะประกาศผลการอนุมัติเพิ่มเติม ให้นักศึกษาทราบ ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ภายใน 2 สัปดาห์นี้

3. รายชือ นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติ แต่ยังสามารถขอกู้ยืม ทุน กรอ. ได้
ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่
สำหรับนักศึกษา กลุ่มนี้ ให้มาติตด่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
เพื่อเปลี่ยนการขอกู้ จาก กยศ. เป็น กรอ. ในวันที่ 5-6 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.

4. รายชื่อนักศึกษาไม่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กยศ. รายใหม่
ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่
สำหรับนักศึกษากลุ่มนี้ ทางฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ดำเนินการขอจำนวนทุน กยศ. รายใหม่ เพิ่มเติม  จากสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หากได้รับทุนเพิ่มเติม จะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป