ประกาศผล กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ประจำปี 2560

ประกาศผล กรอ. รายใหม่ ประจำปี 2560
September 4, 2017
หนังสือถึงนายอำเภอ 2560
September 8, 2017

ประกาศผล กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ประจำปี 2560

1. รายชื่อ ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม ทุน กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น 
ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่

2. รายชื่อ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม
เนื่องจาก  ข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่
สำหรับนักศึกษา กลุ่มนี้ ให้แก้ไขข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-Studentloan
และให้ปริ้นแบบคำขอกู้อันใหม่มา ติตด่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ในวันที่ 6 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.

3. รายชื่อ ที่ไม่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม
เนื่องจาก เป็นสาขาวิชา ที่สำนักงานกองทุนฯ ไม่อนุมัติให้กู้ยืม ในปี 2560

ตรวจสอบรายชื่อ ที่นี่
สำหรับนักศึกษากลุ่มนี้ ให้ติดต่อ อาจารย์ประจำสาขาที่เรียน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

* สำหรับนักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านแล้ว แต่ไม่มีชื่อทั้ง 3 กลุ่ม
ให้นำแบบคำขอกู้ยืมเงิน มาติตด่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ในวันที่ 6 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.