แบบรายงานรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.)

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 5
January 8, 2018
แบบรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.)
January 11, 2018

แบบรายงานรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.)

ให้นักศึกษาทุน กรอ. ที่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(กรณีมีเงินเดือนไม่ถึง 16,000 บาทต่อเดือน)
จัดทำแบบ กรอ.207 และ กรอ.208  ส่งธนาคารกรุงไทย ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี
Download
แบบ กรอ.207
แบบ กรอ.208