แบบรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.)

แบบรายงานรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.)
January 11, 2018
ข้อมูลการประชุมทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
January 13, 2018

แบบรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.)

ให้นักศึกษาทุน กยศ. กรอ. ที่ไม่ได้กู้ยืมเงินต่อ และกำลังศึกษาอยู่
จัดทำแบบ กยศ.204  หรือ กรอ.204  พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ขอรับที่สำนักส่งเสริมวิชาการ)
ส่งกองพัฒนานักศึกษา ภายในภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี ที่ไม่ได้ทำเรื่องกู้ยืมเงิน
Download
แบบ กยศ.204

แบบ กรอ.204