ข้อมูลการประชุมทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

แบบรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา (กยศ.) และ (กรอ.)
January 11, 2018
คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 6
January 26, 2018

ข้อมูลการประชุมทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

 1. หลักเกณฑ์ ประเภททุน หน้าที่ของนักศึกษาทุน ตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560
 2. การชำระหนี้คืน
 3. การชำระค่าเทอม 2/2560
 4. ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน
 5. กำหนดการกู้ยืมเงิน
 6. การกรอกแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน
 7. การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน (เฉพาะนักศึกษาที่กู้ค่าเทอม)
 8. การจองเอกสาร
 9. เอกสารประกอบการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน
 10. การเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน
 11. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
 12. ติดต่อ ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับนักศึกษาฝึกงานให้ทำตามขั้นตอนและกำหนดการตามที่แจ้งข้างต้น
การส่งเอกสาร : ส่งด้วยตนเอง หรือฝากส่งเอกสาร ก็ได้