การกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. สำหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
May 19, 2018
การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
July 13, 2018

การกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. สำหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

  1. การชำระค่าเทอม 3/2560
  2. ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน
  3. กำหนดการกู้ยืมเงิน
  4. การกรอกแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน
  5. การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน (เฉพาะนักศึกษาที่กู้ค่าเทอม)
  6. การจองเอกสาร
  7. เอกสารประกอบการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน
  8. การเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน
  9. ติดต่อ ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับนักศึกษาฝึกงานให้ทำตามขั้นตอนและกำหนดการตามที่แจ้งข้างต้น
การเข้าประชุม : ไม่ต้องเข้าร่วมประชุม ภาคเรียนที่ 3/2560
การส่งเอกสาร : ส่งด้วยตนเอง หรือฝากส่งเอกสาร ก็ได้