ประกาศ รายชื่อสัมภาษณ์นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2561

การกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
August 30, 2018
ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่ ประจำปี 2561
September 9, 2018

ประกาศ รายชื่อสัมภาษณ์นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ (เรียงตามคณะ  สาขาวิชา  รหัสนักศึกษา)
เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา ที่กำหนดในใบรายชื่อ ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา
โดยให้นำแบบคำขอกู้ยืมเงินไปด้วย

———————————————
ตรวจสอบรายชื่อสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่
———————————————

*หากไม่มีชื่อในประกาศ ให้ติดต่อ ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 6 กันยายน 2561