คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 4

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 3
November 29, 2018
ขั้นตอนการยื่นขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
January 9, 2019

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 4

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.
ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560
ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 25 พฤศจิกายน และ 5 ธันวาคม 2561
———————————————————————————–
บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561

ที่ ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา ค่าเทอม ค่าธรรมเนียมการโอน คืนนักศึกษา เลขที่บัญชีนักศึกษา
1 นางสาวจิฑาภรณ์ หอมนาน 571700022 3,850 10 3,840 8420237299
2 นางสาวนิธิตา วิรันดร์ 611706030 6,400 10 6,390 8420432598
3 นางสาวทิชาพรรณ บรรดิอาริยะ 611749101 6,400 10 6,390 8420421669
4 นายอิทธิฤทธิ์ การหมั่น 611758035 30,000 10 29,990 8420425001
5 นางสาววิชุดา พัชรมโน 611771053 8,400 10 8,390 5950365801
6 นายอรุณรัชช์ โพธิสิทธิ์ 611771069 8,400 10 8,390 6728204105