ขั้นตอนการยื่นขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 4
December 18, 2018
คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2
March 20, 2019

ขั้นตอนการยื่นขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

  1. การเก็บชั่วโมงจิตอาสา ของปีการศึกษา 2561 เพื่อยื่นขอกู้ในปีการศึกษา 2562
  2. หน้าที่ของนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  3. ขั้นตอน/กำหนดการขอกู้ยืมเงิน
  4. การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-Studentloan   ระหว่างวันที่ 8-22 มกราคม 2562
  5. การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan  ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562
  6. การจองส่งเอกสารแบบคำขอกู้ ในระบบ CRRU LOAN ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2562
  7. การเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ           ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562
  8. เอกสารที่ต้องส่ง
  9. ติดต่อ สอบถาม

การชำระเงินค่าเทอม 2/2561
นักศึกษาที่ขอกู้ค่าเทอม ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอมเอง กองทุนกู้ยืมฯ จะดำเนินการจ่ายให้ ยกเว้นกรณีดังนี้
1. นักศึกษาที่ต้องการใบเสร็จรับเงินไปเบิกเงินคืน
2. นักศึกษาที่มีส่วนเกินค่าเทอมจากค่าเทอมปกติ (ให้จ่ายค่าเทอมส่วนที่เกิน) ที่กองคลัง ตึกอธิการบดี วันที่ 28-30 มกราคม 2562
3. นักศึกษาที่จะจบในเทอม 2/2561 นี้ ให้สำรองจ่ายเงินค่าเทอมเองก่อน ชำระผ่านธนาคาร  ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2562
แต่หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถสำรองจ่ายเองได้ ให้รอทางทุนกู้ยืมจ่ายให้ แต่นักศึกษาอาจจะได้ใบทรานสคริป ช้ากว่าคนที่สำรองจ่าย

สำหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝึกงาน ที่จะสำเร็จในภาคเรียนที่ 2/2561
1. ให้สำรองจ่ายเงินค่าเทอมเองก่อน ชำระผ่านธนาคาร  ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2562
แต่หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถสำรองจ่ายเองได้ ให้รอทางทุนกู้ยืมจ่ายให้ แต่นักศึกษาอาจจะได้ใบทรานสคริป ช้ากว่าคนที่สำรองจ่าย
————————————————————————————————————
2. การส่งเอกสารให้ฝากเพื่อน หรือรุ่นน้องส่ง หลังจากนั้นเพื่อน หรือรุ่นน้องจะนำเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 กลับไปให้ นักศึกษาเซ็น
แล้วให้นำเอกสารทั้งหมด ฝากเพื่อนหรือรุ่นน้อง มาส่งที่กองพัฒนานักศึกษาอีกครั้ง
หรือถ้าสะดวกในการส่งด้วยตนเอง ก็ให้ส่งเอกสารตามวันเวลาที่จองส่ง