คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 5

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2
March 20, 2019
คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 3
March 28, 2019

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 5

นักศึกษาทุน กยศ.
ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2561
ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มีนาคม 2562
———————————————————————————–
บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562


Untitled Spreadsheet

ที่ชื่อ – นามสกุลรหัสนักศึกษาค่าเทอมค่าธรรมเนียมการโอนคืนนักศึกษาเลขที่บัญชีนักศึกษา
1นายศุภกฤต อุ่นเรือน6017770945,800.0010.005,790.008420440930
2นายสมรรถชัย อินปั๋น6017770985,800.0010.005,790.008420440507
3นายสุเชาว์ เดือนกลาง6017771035,800.0010.005,790.008420440515
4นางสาวสุธีรา มาอุ่น6017771055,800.0010.005,790.008420440531
5นางสาวฐิตารีย์ พรมเชื้อ6117970417,000.0010.006,990.005040971532
6นางสาวพิมภิการ์ พินิจ6117970447,000.0010.006,990.005040952481