คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 3

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 5
March 28, 2019
การให้กู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
May 13, 2019

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 3

นักศึกษาทุน กยศ. กรอ.
ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2561
ชุดที่ธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มีนาคม 2562
———————————————————————————–
บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน
ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ

Untitled Spreadsheet

ที่ชื่อ – นามสกุลรหัสนักศึกษาค่าเทอมค่าธรรมเนียมการโอนคืนนักศึกษาเลขที่บัญชีนักศึกษา
1นางสาวศรินทิพย์ ใจมงคลวงศา5711000696,500.0010.006,490.004530190277
2นางสาวสุภาพร อุ่นเรือน5711280666,500.0010.006,490.005040690894
3นางสาวหทัยกาญจน์ อินแสน5711280756,500.0010.006,490.008420235105
4นางสาวจิฑาภรณ์ หอมนาน5717000222,750.0010.002,740.008420237299
5นางสาววิมลศิริ ดวงตา5814590235,000.0010.004,990.005950296729
6นางสาวศุภรัตน์ เจริญผลอำไพ5814730765,300.0010.005,290.005090527059
7นางสาวเขมนรินทร์ ทุมทอง5817060195,500.0010.005,490.005340378004
8นางสาวเจนจิรา เต็งปัน5817490235,500.0010.005,490.008420294322
9นางสาวชุติสรา จันแปงเงิน5817490325,500.0010.005,490.005460199158
10นางสาวภัทรธมน แซ่จ๋าว5817490895,500.0010.005,490.008860134722
11นายวัชรพงษ์ โสมาสี5817491085,500.0010.005,490.009826540064
12นางสาวโศภิศร์ดา พาแพร5817491905,500.0010.005,490.005320308248
13นายสรัล ทิพย์มณีทวีกุล5817531176,500.0010.006,490.005220344315
14นางสาวเกตุวดี ดีนาน5817531466,500.0010.006,490.008420293490
15นางสาวอภิญญา บุญเป็ง5817703795,200.0010.005,190.005230240946
16นายภัทรพล ดำคำ5817770855,200.0010.005,190.008420280208
17นายวรกานต์ เป็งเขียว5817770965,200.0010.005,190.007980217373
18นางสาววิชญาพร นวลศรี5817810675,500.0010.005,490.005950322800
19นางสาวศิริขวัญ สัจจญาติ5817810705,500.0010.005,490.005340322122
20นางสาวประกายทิพย์ หอมสุภา5817950865,000.0010.004,990.009826565199
21นางสาวสุภัชชา สวยงาม5817951525,000.0010.004,990.009816567652
22นางสาวกฤติภรณ์ แรมฉลาด5817951665,000.0010.004,990.005390433866
23นายศุภกฤต อุ่นเรือน6017770945,800.0010.005,790.008420440930
24นายสมรรถชัย อินปั๋น6017770985,800.0010.005,790.008420440507
25นายสุเชาว์ เดือนกลาง6017771035,800.0010.005,790.008420440515
26นางสาวสุธีรา มาอุ่น6017771055,800.0010.005,790.008420440531
27นางสาวสิรีธร ดวงปา61141801718,000.0010.0017,990.008420428264
28นางสาวทิพย์สุดา วินประโคน6117500036,400.0010.006,390.008420421642
29นายกิตติภพ อุดเอ้ย6117940017,200.0010.007,190.005220485024
30นางสาวฐิตารีย์ พรมเชื้อ6117970417,000.0010.006,990.005040971532
31นางสาวพิมภิการ์ พินิจ6117970447,000.0010.006,990.005040952481