การให้กู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 3
March 28, 2019
ใบรับรอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2562)
May 17, 2019

การให้กู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการดำเนินการ :

ก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มดำเนินการจะต้องรู้ก่อนว่านักศึกษาเป็นผู้กู้ยืมประเภทใด
ซึ่งมี 3 ประเภทดังนี้

1. ผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัย
หมายถึง คนที่เคยทำสัญญากู้ยืมเงิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. ผู้กู้รายเก่าจากสถาบันอื่น
หมายถึง คนที่เคยทำสัญญากับโรงเรียนเดิม ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(ในปีการศึกษา 2562 แนะนำให้เลือกการกู้ยืม ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) )
ยกเว้นผู้ปกครองที่มีรายได้เกิน 2 แสนบาท ให้เลือกลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

3. ผู้กู้ยืมรายใหม่ หมายถึง
คนที่ไม่เคยทำสัญญากู้ยืมเงิน กับสถานศึกษาใด ๆ เลย
(ในปีการศึกษา 2562 แนะนำให้เลือกการกู้ยืม ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) )
ยกเว้นผู้ปกครองที่มีรายได้เกิน 2 แสนบาท ให้เลือกลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

ห้นักศึกษาอ่านรายละเอียดโดยคลิ๊กที่หัวข้อ ตามลำดับ

1 คุณสมบัติผู้กู้ยืม

2 กำหนดการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2562 คลิ๊กที่นี่

3 การกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-Studentloan
    -ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
        1. ประเภทรายเก่ามหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่
        2. ประเภทรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และรายใหม่ คลิ๊กที่นี่
     -ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
       1. ประเภทรายเก่ามหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่
       2. ประเภทรายใหม่ คลิีกที่นี่

4 การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ในระบบ CRRU LOAN คลิ๊กที่นี่

5 ตัวอย่างเอกสารประกอบการส่งแบบคำขอกู้ คลิ๊กที่นี่

6 การเข้าระบบตรวจสอบยอดหนี้ (สำหรับรายเก่า)
    – การลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่
    – การปริ้นใบรายงานการกู้ยืมเงิน คลิ๊กที่นี่

7 การจองส่งเอกสาร คลิ๊กที่นี่