กำหนดการประชุมนักศึกษาทุน กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2559

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559
June 2, 2017

กำหนดการประชุมนักศึกษาทุน กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2559

ให้นักศึกษาที่เรียนในภาคเรียนที่ 3 และประสงค์จะกู้ยืมเงินฯ
เข้าร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 น.
ณ หอประชุมใหญ่
——————————————-
*หมายเหตุ
1. การแต่งกายชุดนักศึกษา
2. ให้เตรียมบัตร Spirit card ไปด้วย
3. (นักศึกษาที่ออกฝึกงาน หรือฝึกสอน) ในภาคเรียนที่ 3/2559
ไม่ต้องเข้าร่วมประชุม และให้ติดตามกำหนดการ ขั้นตอนการกู้ยืมฯ ที่เว็บ loan.crru.ac.th ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560