บุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
รองอธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน

นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นายณฐกร ปรีชาหาญ

นายณฐกร ปรีชาหาญ
งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวสุภาวรรณ วิสาพล

นางสาวสุภาวรรณ วิสาพล
งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวหทัยชนก ปิงเมือง

นางสาวหทัยชนก ปิงเมือง
งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสุมิตรา พันธ์ุปัญญา

นางสุมิตรา พันธ์ุปัญญา
งานทุนอุดหนุน