e-studentloan-box-program

เว็บไซต์ Student Loan

เว็บไซด์หลัก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
CALL CENTER 0-2016-4888
crruloansystem-box-program

ระบบ CRRU LOAN

เป็นระบบของฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
volunteer-logo

ระบบ จิตอาสา

ตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสา และคะแนนความดี
Volunteer SYSTEM & Activity Bank
rule-studentloan-box-program

ระเบียบ และประกาศ

กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
จากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

--กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน--

ข่าวประชาสัมพันธ์

September 9, 2018

ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุมัติผล ดำเนินการดังนี่ 1. กรอกข้อมูลสัญญา ในระบบ e-Studentloan  **วิธีกรอกข้อมูลสัญญา**  วันที่  10-14 ก.ย. 2561 _____________________________________________________________ 2. ประชุมทำสัญญา วันที่ 15 ก.ย. 2561  ณ หอประชุมกาสะลองคำ – นักศึกษาที่มีทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ จ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมเวลา 08.30 น. […]
September 9, 2018

ประกาศผลการอนุมัติ นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ และ กรอ.รายใหม่ ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุมัติผล ดำเนินการดังนี่ ———————————————————— 1. เปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทย โดยให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมกรอกข้อมูลตามตัวอย่างดังนี้ **ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชน** ส่งเอกสารที่ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. (หมายเหตุ) หากนักศึกษาท่านใด มีสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา…. (ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย) อยู่แล้ว จะเปิดบัญชีใหม่ […]
September 5, 2018

ประกาศ รายชื่อสัมภาษณ์นักศึกษาทุน กยศ. รายใหม่ ประจำปี 2561

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ (เรียงตามคณะ  สาขาวิชา  รหัสนักศึกษา) เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา ที่กำหนดในใบรายชื่อ ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา โดยให้นำแบบคำขอกู้ยืมเงินไปด้วย ——————————————— ตรวจสอบรายชื่อสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่ ——————————————— *หากไม่มีชื่อในประกาศ ให้ติดต่อ ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 6 กันยายน 2561
August 30, 2018

การกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ สำหรับนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 คลิีกอ่านรายละเอียด ที่นี่
August 25, 2018

ข้อมูลการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝีกงาน

ให้นักศึกษาที่ฝึกสอน ฝึกงาน ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือฝากส่งเอกสารก็ได้ 1. วิธีการขอกู้ยืมเงิน  และกำหนดการ 2. การจองส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 3. การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน 4. การส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาทุน กรอ. ที่เคยกู้ กยศ. ให้ทำเรื่องรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดย : ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม กยศ.204  คลิ๊กที่นี่ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม กยศ. […]
August 23, 2018

ขอกู้เกินหลักสูตร สำหรับทุน กยศ. ประจำปี 2561

ขั้นตอนการขอกู้เกินหลักสูตร คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอกู้เกินหลักสูตรได้ แบบฟอร์มใบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร ตัวอย่าง การเขียนสาเหตุที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด พิมพ์ ใบรายงานการกู้ยืม   คลิ็กที่หัวข้อที่ 2  รายงานการโอนเงิน ตั้งค่า 70% ก่อนพิมพ์ วิธีการลงทะเบียนเข้าระบบ “ใบรายงานการกู้ยืม”  คลิ๊กที่นี่ กำหนดส่งเอกสารคำร้อง  24-31  สิงหาคม 2561  ณ กองพัฒนานักศึกษา เอกสารที่ต้องส่งมีดังนี้ 1. ใบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร 2. สำเนาบัตรประชาชน […]
August 22, 2018

ขั้นตอนการเข้าระบบ ปริ้นใบรายงานการกู้ยืมเงิน หรือตรวจสอบยอดหนี้ ของธนาคารกรุงไทย

ให้นักศึกษาที่ต้องการ ปริ้นใบรายงานการกู้ยืมเงิน หรือตรวจสอบยอดหนี้ ดำเนินการ ลงทะเบียน และเข้าระบบ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. การลงทะเบียน 2. การเข้าระบบ 3. กรณีเข้าระบบไม่ได้
August 8, 2018

คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560 ครั้งที่ 2

นักศึกษาทุน กรอ. ที่สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 3/2560 ชุดโอนเงินจากธนาคาร วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ———————————————————————————– บัดนี้ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงิน ให้เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนักศึกษา สามารถตรวจสอบยอดเงินโอน ได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561
August 7, 2018

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

August 2, 2018

ข้อมูลประชุม นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (กลุ่มรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และรายใหม่)

ข้อมูลทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คุณสมบัติผู้ขอกู้ยืมเงิน สาขาที่เป็นความต้องการหลัก ที่กู้ยืมทุน ลักษณะที่ 2 (กรอ.) ได้ หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงิน ประเภทนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กำหนดการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2561 การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงินระบบ e-Studentloan การเข้าระบบ CRRU LOAN การกรอกข้อมูลพื้นฐาน ระบบ CRRU LOAN ตัวอย่างเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ ใบรับรอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา […]