การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

การกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. สำหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2560
May 31, 2018
คืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560 ครั้งที่ 1
July 17, 2018

การกรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2561 กรอกข้อมูลขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 – 20 สิงหาคม 2561

โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. เข้าระบบ e-Studentloan โดยใช้โปรแกรม internet explorer
2. ตั้งค่าโปรแกรม internet explorer ก่อนเข้าระบบ e-Studentloan  วิธีการตั้งค่าคลิ๊กที่นี่
3
. วิธีการกรอกข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน แยกตามประเภทดังนี้
      3.1. ลักษณะที่ 1 กยศ. รายเก่ามหาวิทยาลัย
      3.2. ลักษณะที่ 1 กยศ. รายเก่าจากสถาบันอื่น และรายใหม่
      3.3. ลักษณะที่ 2 กรอ. รายเก่ามหาวิทยาลัย
      3.4. ลักษณะที่ 2 กรอ. รายเก่าจากระดับ ปวส. และรายใหม่
(กลุ่ม 3.4 ให้ดู หลักสูตรปริญญา ก่อนกรอกข้อมูล)