ข่าวประชาสัมพันธ์

แยกประเภทดังนี้
ข่าว กยศ., ข่าว กรอ., ข่าว กยศ.และ กรอ., ข่าวอื่นๆ

ย้อนกลับ Download เอกสาร

Post on : 2022-10-07 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนการขอกู้เกินหลักสูตร
https://drive.google.com/file/d/1JiHlPg5WeafWmaYOAlhGewCkC5PsUlg2/

 

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนการเรียน
https://drive.google.com/file/d/1wTrV5rHU_jMM5OwrbDIzwTxyQsRoXGZY/

Post on : 2022-06-15 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ประกาศ กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

อ่านประกาศ คลิ๊กที่นี่ https://drive.google.com/file/d/17vkSt6aUmgjqlxdrRe7mSh70b9DQxGu9/

 

Post on : 2022-06-15 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดให้ นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทรายเก่าเลื่อนชั้นปี
ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินในปีถัดไปจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงในปีการศึกษาก่อนหน้า ปีที่จะขอกู้ยืม

เช่น ผู้กู้ยืมได้ทำเรื่องกู้ยืมเงิน ในปีการศึกษา 2565 และจะกู้ต่อในปีการศึกษา 2566 
ผู้กู้ยืมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงถึงจะยื่นขอกู้ต่อในปีการศึกษา 2566 ได้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามประกาศปีการศึกษา 2565

แบ่งการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 3 ระดับดังนี้
1. กิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย       ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษา
2. กิจกรรมในระดับคณะ/สโมสรคณะ  ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษา
3. กิจกรรมในระดับนักศึกษา            ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษา

โดยนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับ ให้ผ่านเกณฑ์ชั่วโมงจิตอาสา ตามที่กำหนด

 

อ่านประกาศ คลิ๊กที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1ArKgMqNIrmaSeAKlGB_u2QEvIsvSdMFx/

 

 

Post on : 2022-05-29 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.
ชั่วโมงจิตอาสา" กับการกู้ยืมเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
------------------------------------------------
ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด
นักศึกษาที่เป็นนักศึกษากู้ยืมในปีนี้ และต้องการกู้ยืมต่อในปีถัดไป
จะต้องมีชั่วโมงจิตอาสาของปีนี้ จำนวน 36 ชั่วโมงขึ้นไป
การเก็บชั่วโมงเริ่มเก็บได้ตั้งแต่ เปิดเทอมแรกจนถึงปิดเทอมสุดท้าย

การทำจิตอาสา สามารถทำได้ดังนี้
1. ทำกิจกรรมด้วยตนเอง
สร้างกิจกรรมผ่านระบบจิตอาสา http://snk.crru.ac.th/snkprogram/bankv3/
เช่น
- อาสาสมัครกู้ภัย
- บริจาคโลหิต
- กิจกรรมปลูกป่า
- กิจกรรมก่อสร้างและงานช่าง
- สร้างห้องน้ำ, โรงอาหาร, ห้องพยาบาล, ทาสีรั้วโรงเรียน, สร้างฝายกั้นน้ำ
- กิจกรรมค่ายอาสาและฝึกอบรม
- ค่ายวิทยาศาสตร์, ค่ายดูดาว, ฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี, กิจกรรมวันเด็ก
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
- ทำความสะอาดวัด, โรงเรียน, สถานที่ท่องเที่ยว
- กิจกรรมอาสาช่วยงาน
- ช่วยงานอาจารย์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
????คู่มือการสร้างกิจกรรม
 
------------------------------------------------------
2. เรียน e-Learning ผ่านระบบ SET
ขั้นตอนเรียน e-Learning
ขั้นตอนการขึ้นชั่วโมง e-Learning ในระบบจิตอาสา
------------------------------------------------------------------
3. เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย หรือคณะ ประกาศให้เข้าร่วม
ประชาสัมพันธ์ทาง เพจเฟสบุค F.crruloan หรือเพจของคณะ
-------------------------------------------------------------------
วิธีปริ้นใบรายงานจิตอาสา
https://drive.google.com/file/d/1TElb3Ecdjh-Fdr07cYwNKKTt3IUxAkJ4/
Post on : 2021-06-28 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2564
สำหรับผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัย (เคยทำสัญญากู้ยืมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
ในระบบ DSL กองทุนฯ มีชื่อเรียกกลุ่มนี้ใหม่ เป็น "รายเก่าเลื่อนชั้นปี"
ซึ่งจะใช้เรียก ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

สำหรับ ผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัย ที่ลาออก แล้วลงเรียน ในสาขาวิชาใหม่
จะยังไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ดำเนินการพร้อมกับ ผู้กู้ยืมรายใหม่ /รายเก่าเปลี่ยนระดับ/รายเก่าย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนสาขาวิชา
จะแจ้งกำหนดการสำหรับกลุ่มนี้ในลำดับถัดไป


กำหนดการ

ที่ ขั้นตอนการกู้ยืม                                                กำหนดวัน
1 ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ระบบ DSL            29 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564
2 ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ CRRU LOAN   29 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564
3 เบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน                               จะแจ้งให้ทราบในครั้งถัดไป
4 จัดส่งใบเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 1                     จะแจ้งให้ทราบในครั้งถัดไป



1. วิธีการลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบ DSL คลิ๊กที่นี่ 

2. การยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ CRRU LOAN คลิ๊กที่นี่

 

Post on : 2021-04-21 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ในปีการศึกษา 2564 การยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
จะดำเนินการผ่านระบบ DSL ทำเรื่องขอกู้ด้วยระบบออนไลน์
โดยขั้นตอนแรก นักศึกษาต้องโหลด App  กยศ. Connect และลงทะเบียนใช้งาน
วิธีดังตัวอย่างใน Clip https://www.youtube.com/watch?v=F9svpuyJL7o&feature=youtu.be

ส่วนขั้นตอนอื่นๆ จะแจ้งในเดือนพฤษภาคม 2564 

Post on : 2021-02-04 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

คู่มือการสร้างกิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักศึกษา
ผ่านระบบจิตอาสา (Volunteer System)

Link คู่มือ    Link ระบบจิตอาสา

Post on : 2021-02-02 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

มหาวิทยาลัยได้โอนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 คืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสอบการคืนเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

นักศึกษา กยศ.
ตรวจสอบรายชื่อ ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 25 มกราคม 2564


นักศึกษา กรอ.
ตรวจสอบรายชื่อ ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 26 มกราคม 2564

 
Post on : 2021-02-02 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ.

มหาวิทยาลัยได้โอนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 คืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสอบการคืนเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

นักศึกษา กยศ.
ตรวจสอบรายชื่อ ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มกราคม 2564

Post on : 2021-01-22 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ.

มหาวิทยาลัยได้โอนเงินค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 คืนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสอบการคืนเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 

นักศึกษา กยศ.
ตรวจสอบรายชื่อ ชุดธนาคารโอนเงินให้มหาวิทยาลัย วันที่ 25 ธันวาคม 2563