เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน
ทุกฝัน เรื่องการศึกษาเป็นจริงได้

ย้อนกลับ

เกี่ยวกับเรา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ ค่าครองชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี โดยกองทุนฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระคืนทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ปี

กยศ. กรอ.

ติดต่อเรา

ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tel. (053) 776019
FaceBook fanpage :

ข้อมูลการติดต่อ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
รองอธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Responsive image
นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Responsive image
นายณฐกร ปรีชาหาญ
งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
Responsive image
นางสาวสุภาวรรณ วิสาพล
งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
Responsive image
นางสาวหทัยชนก เลอวงศ์รัตน์
งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
Responsive image
นางสุมิตรา พันธ์ุปัญญา
งานทุนอุดหนุน