ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2565

Post on : 2022-06-15 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดให้ นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทรายเก่าเลื่อนชั้นปี
ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินในปีถัดไปจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงในปีการศึกษาก่อนหน้า ปีที่จะขอกู้ยืม

เช่น ผู้กู้ยืมได้ทำเรื่องกู้ยืมเงิน ในปีการศึกษา 2565 และจะกู้ต่อในปีการศึกษา 2566 
ผู้กู้ยืมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงถึงจะยื่นขอกู้ต่อในปีการศึกษา 2566 ได้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามประกาศปีการศึกษา 2565

แบ่งการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 3 ระดับดังนี้
1. กิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย       ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษา
2. กิจกรรมในระดับคณะ/สโมสรคณะ  ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษา
3. กิจกรรมในระดับนักศึกษา            ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษา

โดยนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับ ให้ผ่านเกณฑ์ชั่วโมงจิตอาสา ตามที่กำหนด

 

อ่านประกาศ คลิ๊กที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1ArKgMqNIrmaSeAKlGB_u2QEvIsvSdMFx/

 

 

ย้อนกลับ