ข่าวประชาสัมพันธ์

แยกประเภทดังนี้
ข่าว กยศ., ข่าว กรอ., ข่าว กยศ.และ กรอ., ข่าวอื่นๆ

ย้อนกลับ Download เอกสาร

Post on : 2021-02-04 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

คู่มือการสร้างกิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักศึกษา
ผ่านระบบจิตอาสา (Volunteer System)

Link คู่มือ    Link ระบบจิตอาสา

Post on : 2020-08-17 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนการส่งเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
กลุ่มรายเก่ามหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่
---------------------------------------------------
สำหรับนักศึกษาที่ใช้มือถือ iphone ในการถ่ายรูปอัพโหลด
ให้ตั้งค่ามือถือ ก่อนถ่ายรูปอัพโหลด วิธีตั้งค่าคลิ๊กที่นี่

Post on : 2020-08-17 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

สำหรับนักศึกษาทุนกู้ยืม ประเภท รายเก่ามหาวิทยาลัย 
ให้จองส่งเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ตามวิธีการดังนี้ คลิ๊กที่นี่

Post on : 2020-08-17 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาที่ขอกู้ค่าเล่าเรียน คลิีกที่นี่

Post on : 2020-08-13 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนการส่งสัญญา
สำหรับผู้กู้ยืม ประเภท :
รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น และรายใหม่
โดยการถ่ายรูป และอัพโหลดไฟล์ในระบบ CRRU LOAN
- อนุมัติกลุ่ม 1 ส่งภายในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2563
- อนุมัติกลุ่ม 2 ส่งภายในวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563


https://drive.google.com/file/d/1dUvIkbLkaJlM2ntlulTB3BncfoLKc3y7/view

Post on : 2020-08-09 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

สำหรับนักศึกษาอนุมัติกลุ่มที่ 1 ประเภท กยศ.รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น , กยศ.รายใหม่ , กรอ.รายใหม่
เปิดระบบให้จองส่งวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563

ขั้นตอนวิธีการจองส่งสัญญา คลิ๊กที่นี่

Post on : 2020-08-09 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

นักศึกษาทุนกู้ยืม ประเภท กยศ.รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น , กยศ.รายใหม่ , กรอ.รายใหม่
อนุมัติกลุ่ม 1
ให้ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อคนที่ได้รับอนุมัติผลให้กู้ยืม กลุ่มที่ 1 คลิ๊กที่นี่

2. เฉพาะรายใหม่ ให้ขอหนังสือเปิดบัญชี
ที่กองพัฒนานักศึกษา ตึกอธิการบดี เวลา 09.00-16.00 น.
โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย
*หมายเหตุ หากนักศึกษามีบัญชีธนาคารกรุงไทย อยู่แล้วให้ใช้บัญชีที่มีอยู่ได้เลย โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่
หรือถ้าไม่สะดวกมารับหนังสือเปิดบัญชี ให้นักศึกษาติดต่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ที่นักศึกษาสะดวก

3. ให้ทำสัญญากู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 6-13 สิงหาคม 2563 ตามขั้นตอนดังนี้ คลิ๊กที่นี่

Post on : 2020-08-09 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เปลี่ยนระบบการตรวจสอบยอดหนี้ ทำให้ไม่สามารถปริ้นเอกสารแบบเดิมได้ ดังนั้นให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ปริ้น

ทำตามขั้นตอนดังนี้ คลิ๊กที่นี่


ตัวอย่างการถ่ายรูปเพื่ออัพโหลด

#หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ปริ้นก่อนหน้านี้แล้วให้ใช้ใบเดิมที่ปริ้นออกมา

Post on : 2020-08-09 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ส่งโดยการถ่ายรูปเอกสาร แล้ว Upload
เข้าระบบ CRRU lOAN เมนู ป้อนข้อมูลพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2563
#ไม่ต้องส่งเอกสารที่เป็นกระดาษมาที่กองพัฒนานักศึกษา
------------------------------------------------------------
โดยเอกสารที่จะ Upload จะต้องมีการลงลายมือชื่อในช่องที่ให้เซ็น
หรือเอกสารสำเนาบัตรต่างๆ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
ก่อนที่จะ Upload
------------------------------------------------------------
วิธีการ Upload รูปถ่ายเอกสาร มีดังนี้
1.การ Upload โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค คลิ๊กที่นี่

2. การ Upload โดยใช้มือถือ iphone (ระบบ IOS) คลิีกที่นี่

Post on : 2020-07-14 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

มติคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตามที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2562  ได้มีมติเห็นชอบการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ขอกู้ยืมเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 ผู้กู้ยืมประสบเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ  ทำให้ต้องลาพักการศึกษา

กรณีที่ 2 ผู้กู้ยืมเรียนมาตลอดหลักสูตร  แต่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดและไม่เคย

ลาพักการศึกษาหรือป่วยจนต้องพักการศึกษา

 

สำหรับการให้กู้ยืม  ทั้ง 2 กรณีดังกล่าวต้องมีเงื่อนไข  ดังนี้

 1. ผู้กู้ยืมต้องเรียนในคณะ สาขาวิชาเดิม ในสถานศึกษาเดิมตลอดหลักสูตร
 2. ต้องศึกษาต่อเนื่องโดยไม่ลาออกและสมัครใหม่
 3. ต้องสำเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปีการศึกษา โดยจะต้องเป็นปีการศึกษาแรกที่เกินหลักสูตรเท่านั้น

     (เช่น เรียนหลักสูตร 4 ปี จะพิจารณาให้เฉพาะในปีที่ 5 เท่านั้น)

 1. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. มีหน่วยกิตคงเหลือไม่เกิน 36 หน่วยกิต
 3. ต้องมีชั่วโมงจิตอาสาของปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

 

กำหนดส่งเอกสาร :
วันที่ 14 - 24 กรกฎาคม 2563
ณ กองพัฒนานักศึกษา วันจันทร์ - ศุกร์
หรือ ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
ระบุมุมซอง ด้านขวาล่าง  "เอกสารกู้เกินหลักสูตร"

 

เอกสารที่ต้องส่ง :

 1. แบบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร 1 แผ่น Download ที่นี่
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 3. ใบแสดงผลการเรียนรวม         1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  (ปริ้นจากระบบ orasis ของสำนักส่งเสริมวิชาการ)

 4. ใบรายงานการกู้ยืมฯ            1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  (ปริ้นจากระบบ e-Studentloan) วิธีการปริ้นคลิ๊กที่นี่