ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน 5.ส่งแบบคำขอกู้

Post on : 2020-08-09 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

ส่งโดยการถ่ายรูปเอกสาร แล้ว Upload
เข้าระบบ CRRU lOAN เมนู ป้อนข้อมูลพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2563
#ไม่ต้องส่งเอกสารที่เป็นกระดาษมาที่กองพัฒนานักศึกษา
------------------------------------------------------------
โดยเอกสารที่จะ Upload จะต้องมีการลงลายมือชื่อในช่องที่ให้เซ็น
หรือเอกสารสำเนาบัตรต่างๆ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
ก่อนที่จะ Upload
------------------------------------------------------------
วิธีการ Upload รูปถ่ายเอกสาร มีดังนี้
1.การ Upload โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค คลิ๊กที่นี่

2. การ Upload โดยใช้มือถือ iphone (ระบบ IOS) คลิีกที่นี่

ย้อนกลับ