ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน 6.จัดทำสัญญา

Post on : 2020-08-09 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

นักศึกษาทุนกู้ยืม ประเภท กยศ.รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น , กยศ.รายใหม่ , กรอ.รายใหม่
อนุมัติกลุ่ม 1
ให้ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อคนที่ได้รับอนุมัติผลให้กู้ยืม กลุ่มที่ 1 คลิ๊กที่นี่

2. เฉพาะรายใหม่ ให้ขอหนังสือเปิดบัญชี
ที่กองพัฒนานักศึกษา ตึกอธิการบดี เวลา 09.00-16.00 น.
โดยให้นำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย
*หมายเหตุ หากนักศึกษามีบัญชีธนาคารกรุงไทย อยู่แล้วให้ใช้บัญชีที่มีอยู่ได้เลย โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่
หรือถ้าไม่สะดวกมารับหนังสือเปิดบัญชี ให้นักศึกษาติดต่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ที่นักศึกษาสะดวก

3. ให้ทำสัญญากู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 6-13 สิงหาคม 2563 ตามขั้นตอนดังนี้ คลิ๊กที่นี่

ย้อนกลับ