การขอกู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ประจำปี 2563

Post on : 2020-07-14 By : Admin กยศ.
Categories : งานทุน กลุ่มผู้อ่าน : นักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ.

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

มติคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตามที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2562  ได้มีมติเห็นชอบการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ขอกู้ยืมเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 ผู้กู้ยืมประสบเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ  ทำให้ต้องลาพักการศึกษา

กรณีที่ 2 ผู้กู้ยืมเรียนมาตลอดหลักสูตร  แต่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดและไม่เคย

ลาพักการศึกษาหรือป่วยจนต้องพักการศึกษา

 

สำหรับการให้กู้ยืม  ทั้ง 2 กรณีดังกล่าวต้องมีเงื่อนไข  ดังนี้

 1. ผู้กู้ยืมต้องเรียนในคณะ สาขาวิชาเดิม ในสถานศึกษาเดิมตลอดหลักสูตร
 2. ต้องศึกษาต่อเนื่องโดยไม่ลาออกและสมัครใหม่
 3. ต้องสำเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปีการศึกษา โดยจะต้องเป็นปีการศึกษาแรกที่เกินหลักสูตรเท่านั้น

     (เช่น เรียนหลักสูตร 4 ปี จะพิจารณาให้เฉพาะในปีที่ 5 เท่านั้น)

 1. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. มีหน่วยกิตคงเหลือไม่เกิน 36 หน่วยกิต
 3. ต้องมีชั่วโมงจิตอาสาของปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

 

กำหนดส่งเอกสาร :
วันที่ 14 - 24 กรกฎาคม 2563
ณ กองพัฒนานักศึกษา วันจันทร์ - ศุกร์
หรือ ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
ฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
ระบุมุมซอง ด้านขวาล่าง  "เอกสารกู้เกินหลักสูตร"

 

เอกสารที่ต้องส่ง :

 1. แบบคำร้องขอกู้เกินหลักสูตร 1 แผ่น Download ที่นี่
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)

 3. ใบแสดงผลการเรียนรวม         1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  (ปริ้นจากระบบ orasis ของสำนักส่งเสริมวิชาการ)

 4. ใบรายงานการกู้ยืมฯ            1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  (ปริ้นจากระบบ e-Studentloan) วิธีการปริ้นคลิ๊กที่นี่

ย้อนกลับ